Rezerwacja najlepszych hoteli w centrum Wenecji

Wygodne i piękne pokoje w specjalnych cenach

Regulamin

1. Ogólne

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki stanowią podstawę umowną korzystania przez Państwa z oferty witryny www.booking-venice.com, której operatorem jest firma San Polo Star SRL (zwana dalej „Dostawcą”). Dostawca uznaje ogólne warunki handlowe odbiegające od niniejszych Ogólnych warunków handlowych – pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody. W każdej chwili masz możliwość sprawdzenia aktualnej wersji niniejszych Ogólnych Warunków za pomocą linku i/lub dalszego przetwarzania tego tekstu za pomocą przycisku „Zapisz” lub „Drukuj”.

1.2 Twoim partnerem umownym jest firma San Polo Star SRL, Calle del Campazzo 3073/O, 30125 Venezia (Włochy), zwana dalej: dostawcą.

1.3 Adres e-mail service@booking-venice.com jest dostępny jako osoba kontaktowa.

1.4 Dostawca jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków z obiektywnie uzasadnionych powodów (np. zmiany w orzecznictwie, sytuacji prawnej lub ze względów ekonomicznych) i w rozsądnym terminie. Obecni użytkownicy zostaną o tym powiadomieni e-mailem. Jeżeli użytkownik nie zgłosi sprzeciwu w terminie określonym w powiadomieniu o zmianie, uważa się, że wyraził zgodę na zmianę. W zawiadomieniu o zamierzonej zmianie niniejszych Ogólnych Warunków wskazany zostanie termin i skutki wniesienia sprzeciwu lub jego braku.

2. Rejestracja

2.1 Po wejściu na stronę możesz bezpłatnie korzystać z oferty dostawcy. Z usługi mogą korzystać wszyscy użytkownicy Internetu, którzy ukończyli 18 rok życia.

2.2 Korzystanie z platformy jest co do zasady możliwe bez rejestracji.

2.3 Dostawca oferuje swoje usługi bezpłatnie, nie otrzymując żadnej prowizji od żadnego z oferowanych hoteli.

3. Korzystanie i zawarcie umowy

Dostawca udostępnia jedynie platformę porównywania cen, nie oferując sam usług noclegowych.

Jeśli użytkownik znajdzie interesującą go ofertę hotelu i kliknie link znajdujący się poza platformą, opuszcza platformę i znajduje się wówczas na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy usług hotelowych. Jakakolwiek umowa o zakwaterowanie zostanie wówczas zawarta bezpośrednio z odpowiednim dostawcą usług hotelowych, a nie z naszą platformą.

4. Polityka prywatności i plików cookies

Dostawca traktuje Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności i polityką plików cookie na naszej stronie. .

5. Ograniczenie odpowiedzialności

5.1 Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika za wszystkie umowne, quasi-umowne i ustawowe, w tym deliktowe roszczenia odszkodowawcze i zwrot wydatków na dowolnej podstawie prawnej, bez ograniczeń, w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, w przypadku umyślnego lub niedbałe naruszenie życia, ciała lub zdrowia, w oparciu o gwarancję gwarancyjną, chyba że w tym zakresie uregulowano inaczej i ze względu na obowiązkową odpowiedzialność.

5.2 Jeżeli dostawca przez zaniedbanie naruszy istotny obowiązek umowny, odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnych szkód typowych dla umowy, chyba że istnieje nieograniczona odpowiedzialność zgodnie z poprzednim akapitem. Zasadnicze obowiązki umowne to obowiązki, które treść umowy nakłada na dostawcę w celu osiągnięcia celu umowy, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać .

5.3 Powyższe przepisy dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do odpowiedzialności za zastępców i przedstawicieli prawnych usługodawcy.

5.4 Dostawca nie gwarantuje stałej dostępności i przystępności portalu. W szczególności siły wyższej, strajków, lokautów lub zakłóceń w funkcjonowaniu.

5.5 Dostawca działa pod dużą presją i wkłada ogromny wysiłek techniczny, aby dostarczać dane jak najbardziej obiektywne i pozbawione błędów. Nie można jednak jednoznacznie wykluczyć błędów w danych. Dostawca wyraźnie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem danych dostawcy, które są prawdopodobnie nieprawidłowe, obiektywnie nieprawidłowe, rzekomo prawidłowe lub obiektywnie prawidłowe. Przypadki odpowiedzialności obowiązkowej, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostają nienaruszone.

6. Deklaracja własności

Jeśli w sposób zawiniony naruszysz niniejszy Regulamin lub inne obowiązujące prawo w ramach lub w wyniku korzystania z tej usługi, zwolnisz dostawcę z wszelkich wynikających z tego szkód, w tym kosztów obrony prawnej w wysokości opłat ustawowych.

7. Zakończenie/zablokowanie dostępu
7.1 W przypadku naruszenia niniejszych warunków lub zasad użytkowania i obowiązków postępowania, dostawca ma prawo wykluczyć Cię z dalszego korzystania z platformy bez uprzedzenia.
7.2 Dostawca jest również uprawniony do zablokowania Twojego dostępu do platformy ze względów bezpieczeństwa, jeśli dowie się o nieuprawnionym wykorzystaniu Twojego dostępu przez osoby trzecie.

8. Inne
8.1 Obowiązuje prawo włoskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, pod warunkiem, że taki wybór prawa nie skutkuje pozbawieniem konsumenta obowiązkowych standardów ochrony konsumenta.
8.2 Miejsce jurysdykcji dla wszelkich sporów wynika z obowiązującego prawa.
8.3 Dostawca jest również uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na inne firmy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
9. Informacje dotyczące internetowego rozstrzygania sporów
W ramach naszego prawnego obowiązku udzielania informacji usługodawca pragnie zwrócić uwagę, że Komisja Europejska udostępnia w Internecie platformę do internetowego rozstrzygania sporów pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Platforma ta służy jako punkt kontaktowy w celu pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług, w które zaangażowany jest konsument. Dostawca nie chce ani nie jest zobowiązany do wzięcia udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją arbitrażową.

Polityka prywatności / Polityka Cookie / Warunki korzystania / CF/PIVA: IT 04492280278 – CIR: 027042-ALT-00016