Boek de beste hotels in het centrum van Venetië

Comfortabele en mooie kamers tegen speciale prijzen

Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen de contractuele basis voor uw gebruik van het aanbod van www.booking-venice.com, dat wordt beheerd door San Polo Star SRL (hierna “Aanbieder”). De aanbieder erkent algemene voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden – behoudens uitdrukkelijke toestemming. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om via de link de actuele versie van deze Algemene Voorwaarden op te vragen en/of deze tekst verder te verwerken via de knop “Opslaan” of “Afdrukken”.

1.2 Uw contractpartner is het bedrijf San Polo Star SRL, Calle del Campazzo 3073/O, 30125 Venezia (Italia), hierna: aanbieder.

1.3 Het e-mailadres service@booking-venice.com is beschikbaar als contactpersoon.

1.4 De aanbieder heeft het recht om deze voorwaarden om objectief gerechtvaardigde redenen (bijvoorbeeld veranderingen in de jurisprudentie, juridische situatie of om economische redenen) en binnen een redelijke termijn te wijzigen. Bestaande gebruikers worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Indien de gebruiker binnen de in de wijzigingsmelding gestelde termijn geen bezwaar maakt, wordt zijn instemming met de wijziging geacht te zijn gegeven. Bij de mededeling van de voorgenomen wijziging van deze Algemene Voorwaarden wordt de termijn en de gevolgen van het bezwaar of het uitblijven ervan vermeld.

2. Registratie

2.1 Nadat u de site heeft bezocht, kunt u gratis gebruikmaken van het aanbod van de aanbieder. Alle internetgebruikers van 18 jaar en ouder kunnen er gebruik van maken.

2.2 Het gebruik van het platform is in principe mogelijk zonder registratie.

2.3 De aanbieder biedt zijn dienst gratis aan zonder enige commissie te ontvangen van de aangeboden hotels.

3. Gebruik en sluiting van het contract

De aanbieder biedt alleen een prijsvergelijkingsplatform aan, zonder zelf accommodatiediensten aan te bieden.

Als de gebruiker een voor hem interessant hotelaanbod vindt en op een link buiten het platform klikt, verlaat hij het platform en bevindt hij zich vervolgens op de website van de betreffende hotelaanbieder. Een eventuele accommodatieovereenkomst wordt dan rechtstreeks met de betreffende hotelaanbieder gesloten en niet met ons platform.

4. Privacy- en cookiebeleid

De aanbieder behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid en het cookiebeleid op onze site raadplegen. .

5. Beperking van aansprakelijkheid

5.1 De aanbieder is jegens de gebruiker aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke, inclusief onrechtmatige aanspraken op schadevergoeding en onkostenvergoeding op welke rechtsgrond dan ook, zonder beperking, in geval van opzet of grove nalatigheid, in geval van opzettelijke of grove nalatigheid, nalatige schade aan leven, lichaam of gezondheid, gebaseerd op een garantiebelofte, tenzij ter zake anders geregeld en vanwege dwingende aansprakelijkheid.

5.2 Indien de aanbieder door nalatigheid een essentiële contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij er overeenkomstig het vorige lid een onbeperkte aansprakelijkheid bestaat. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de inhoud van het contract aan de aanbieder oplegt om het doel van het contract te bereiken, waarvan de nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig kan vertrouwen .

5.3 De bovenstaande aansprakelijkheidsregels zijn ook van toepassing met betrekking tot de aansprakelijkheid van plaatsvervangende agenten en wettelijke vertegenwoordigers van de aanbieder.

5.4 De aanbieder garandeert niet de constante beschikbaarheid en toegankelijkheid van de portal. In het bijzonder overmacht, stakingen, uitsluitingen of bedrijfsstoringen.

5.5 De aanbieder werkt onder hoge druk en besteedt enorme technische inspanningen om gegevens zo objectief en foutloos mogelijk aan te leveren. Toch kunnen fouten in de gegevens niet expliciet worden uitgesloten. De aanbieder is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat doordat gebruik wordt gemaakt van gegevens van de aanbieder die vermoedelijk onjuist, objectief onjuist, zogenaamd correct of objectief juist zijn. De in de paragrafen 1 en 2 genoemde gevallen van verplichte aansprakelijkheid blijven onaangetast.

6. Eigendomsverklaring

Als u deze Algemene Voorwaarden of ander toepasselijk recht opzettelijk schendt als onderdeel van of als gevolg van het gebruik van deze dienst, vrijwaart u de aanbieder van alle daaruit voortvloeiende schade, inclusief juridische verdedigingskosten ter hoogte van de wettelijke kosten.

7. Beëindiging/blokkering van toegang
7.1 Indien u deze voorwaarden of de gebruiksregels en gedragsverplichtingen schendt, heeft de aanbieder het recht u zonder voorafgaande kennisgeving uit te sluiten van verder gebruik van het platform.
7.2 De aanbieder heeft tevens het recht om voor uw veiligheid uw toegang tot het platform te blokkeren als de aanbieder kennis krijgt van ongeoorloofd gebruik van uw toegang door derden.

8. Anders
8.1 Het recht van Italië is van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen, op voorwaarde dat deze rechtskeuze er niet toe leidt dat een consument de verplichte normen voor consumentenbescherming wordt ontzegd.
8.2 De bevoegde rechtbank voor elk geschil vloeit voort uit het toepasselijke recht.
8.3 De aanbieder heeft tevens het recht om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst over te dragen aan andere bedrijven met een opzegtermijn van één maand.
9. Informatie over online geschillenbeslechting
In het kader van onze wettelijke informatieplicht wijst de aanbieder erop dat de Europese Commissie via de volgende link een platform voor onlinegeschillenbeslechting op internet ter beschikking stelt: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstverleningsovereenkomsten waarbij een consument betrokken is. De aanbieder is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentengeschillencommissie.

Politieke privacy / Politieke cookies / Gebruiksvoorwaarden - CF/PIVA: IT 04492280278 – CIR: 027042-ALT-00016