Κάντε κράτηση για τα καλύτερα ξενοδοχεία στο κέντρο της Βενετίας

Άνετα και όμορφα δωμάτια σε ειδικές τιμές

Οροι και Προϋποθέσεις

1. Γενικά

1.1 Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν τη συμβατική βάση για τη χρήση της προσφοράς του www.booking-venice.com, η οποία διαχειρίζεται η San Polo Star SRL (εφεξής «Παροχέας»). Ο πάροχος αναγνωρίζει γενικούς όρους και προϋποθέσεις που αποκλίνουν από αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις – με την επιφύλαξη ρητής συγκατάθεσης. Έχετε την επιλογή ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε την τρέχουσα έκδοση αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο ή/και να επεξεργαστείτε περαιτέρω αυτό το κείμενο χρησιμοποιώντας το κουμπί “Αποθήκευση” ή “Εκτύπωση”.

1.2 Ο συμβατικός εταίρος σας είναι η εταιρεία San Polo Star SRL, Calle del Campazzo 3073/O, 30125 Venezia (Ιταλία), εφεξής: πάροχος.

1.3 Η διεύθυνση email service@booking-venice.com είναι διαθέσιμη ως άτομο επικοινωνίας.

1.4 Ο πάροχος δικαιούται να αλλάξει αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις για αντικειμενικά αιτιολογημένους λόγους (π.χ. αλλαγές στη νομολογία, νομική κατάσταση ή για οικονομικούς λόγους) και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Οι υπάρχοντες χρήστες θα ειδοποιηθούν σχετικά μέσω email. Εάν ο χρήστης δεν αντιταχθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ειδοποίηση αλλαγής, η συγκατάθεσή του για την αλλαγή θεωρείται ότι έχει δοθεί. Η κοινοποίηση της σκοπούμενης αλλαγής στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις θα υποδεικνύει την προθεσμία και τις συνέπειες της ένστασης ή της απουσίας της.

2. Εγγραφή

2.1 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προσφορά του παρόχου δωρεάν αφού εισέλθετε στον ιστότοπο. Όλοι οι χρήστες του Διαδικτύου ηλικίας 18 ετών και άνω έχουν δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουν.

2.2 Η χρήση της πλατφόρμας είναι γενικά δυνατή χωρίς εγγραφή.

2.3 Ο πάροχος προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν χωρίς να λαμβάνει καμία προμήθεια από κανένα από τα προσφερόμενα ξενοδοχεία.

3. Χρήση και σύναψη σύμβασης

Ο πάροχος παρέχει μόνο μια πλατφόρμα σύγκρισης τιμών χωρίς να προσφέρει ο ίδιος υπηρεσίες διαμονής.

Εάν ο χρήστης βρει μια προσφορά ξενοδοχείου που τον ενδιαφέρει και κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο εκτός της πλατφόρμας, εγκαταλείπει την πλατφόρμα και στη συνέχεια βρίσκεται στον ιστότοπο του σχετικού παρόχου ξενοδοχείου. Οποιαδήποτε σύμβαση διαμονής θα συναφθεί στη συνέχεια απευθείας με τον αντίστοιχο πάροχο ξενοδοχείων και όχι με την πλατφόρμα μας.

4. Πολιτική απορρήτου και cookies

Ο πάροχος χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομοθετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου και την πολιτική cookie στον ιστότοπό μας. .

5. Περιορισμός Ευθύνης

5.1 Ο πάροχος ευθύνεται έναντι του χρήστη για όλες τις συμβατικές, οιονεί συμβατικές και νόμιμες, συμπεριλαμβανομένων αδικοπρακτικών αξιώσεων για αποζημίωση και αποζημίωση δαπανών σε οποιαδήποτε νομική βάση, χωρίς περιορισμό, σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας, σε περίπτωση σκόπιμης ή τραυματισμός ζωής, σώματος ή υγείας από αμέλεια, βάσει υπόσχεσης εγγύησης, εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά σχετικά και λόγω υποχρεωτικής ευθύνης.

5.2 Εάν ο πάροχος παραβιάζει από αμέλεια μια βασική συμβατική υποχρέωση, η ευθύνη περιορίζεται στην προβλέψιμη ζημία που είναι τυπική για τη σύμβαση, εκτός εάν υπάρχει απεριόριστη ευθύνη σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Βασικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις που το περιεχόμενο της σύμβασης επιβάλλει στον πάροχο για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης, η εκπλήρωση των οποίων επιτρέπει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης καταρχήν και στη συμμόρφωση των οποίων ο συμβατικός εταίρος μπορεί να βασίζεται τακτικά .

5.3 Οι παραπάνω κανονισμοί ευθύνης ισχύουν επίσης όσον αφορά την ευθύνη για τους αντιπροσώπους και τους νόμιμους εκπροσώπους του παρόχου.

5.4 Ο πάροχος δεν εγγυάται τη συνεχή διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα της πύλης. Ειδικότερα, ανωτέρα βία, απεργίες, λουκέτα ή λειτουργικές διακοπές.

5.5 Ο πάροχος εργάζεται υπό υψηλή πίεση και καταβάλλει τεράστια τεχνική προσπάθεια για να παρέχει δεδομένα όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά και χωρίς σφάλματα. Ωστόσο, τα σφάλματα στα δεδομένα δεν μπορούν να αποκλειστούν ρητά. Ο πάροχος δεν ευθύνεται ρητά για ζημία οποιουδήποτε είδους που προκαλείται από τη χρήση δεδομένων από τον πάροχο που είναι πιθανώς λανθασμένα, αντικειμενικά λανθασμένα, υποτιθέμενα σωστά ή αντικειμενικά σωστά. Οι περιπτώσεις υποχρεωτικής ευθύνης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 παραμένουν ανεπηρέαστες.

6. Δήλωση ελεύθερης ιδιοκτησίας

Εάν παραβιάσετε υπαίτια τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία ως μέρος ή ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής της υπηρεσίας, θα κρατήσετε τον πάροχο αβλαβή από όλες τις προκύπτουσες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών νομικής άμυνας στο ποσό των νόμιμων τελών.

7. Τερματισμός / αποκλεισμός πρόσβασης
7.1 Εάν παραβιάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή τους κανόνες χρήσης και τις υποχρεώσεις συμπεριφοράς, ο πάροχος δικαιούται να σας αποκλείσει από την περαιτέρω χρήση της πλατφόρμας χωρίς προειδοποίηση.
7.2 Ο πάροχος δικαιούται επίσης να αποκλείσει την πρόσβασή σας στην πλατφόρμα για την ασφάλειά σας εάν ο πάροχος αντιληφθεί τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της πρόσβασής σας από τρίτους.

8. Άλλο
8.1 Εφαρμόζεται το δίκαιο της Ιταλίας, εξαιρουμένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η επιλογή δικαίου δεν έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση των υποχρεωτικών προτύπων προστασίας του καταναλωτή.
8.2 Ο τόπος δικαιοδοσίας για οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.
8.3 Ο πάροχος δικαιούται επίσης να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε άλλες εταιρείες με προειδοποίηση ενός μηνός.
9. Πληροφορίες για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών
Ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης για παροχή πληροφοριών, ο πάροχος θα ήθελε να επισημάνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Αυτή η πλατφόρμα λειτουργεί ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις αγοράς ή υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκεται ένας καταναλωτής. Ο πάροχος δεν είναι ούτε πρόθυμος ούτε υποχρεωμένος να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.